Skedul Kegiatan Badan Pengelola Wakaf

Yayasan Waqaf Ar Risalah-Sumatera Barat

Semester I Tahun 2017

 

No Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Membuat job desc pegawai Badan Wakaf  V  V
2 Rekruting pegawai V  V
3 Orientasi pegawai  V
4 Validasi legalisasi badan Wakaf Yayasan dan Administrasi  V  V  V  V V
5 Merancang konsep wakaf  ( ofline dan online)  (Brosur, liflet….)  V  V  V  V
6 Penghimpunan  ( 5 M)  V  V  V  V V V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V V
7 Inventarisir asset wakaf Yayasan (dalam komplek Perguruan dan luar)  V
8 Analisa potensi wakaf internal (ortu dan alumni)  V  V  V
9 Mengurus legal asset wakaf  V  V  V  V  V V  V  V  V  V  V  V V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V V
10 Studi banding pengelolaan asset wakaf V
11 Sosialisasi konsep wakaf untuk KB Ar Risalah  V  V  V  V  V
12 Lonching portal wakaf online  V
13 Seminar wakaf 2 kali setahun  V
14 FGD Wakaf satu kali tiga bulan  V
15 Temu donatur wakaf potensial  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V V  V
16 Jalin  MOU Wakaf (Pemerintah dan swasta) level provinsi/ minimal 2 lembaga  V
17 Pelaporan  kinerja Badan Wakaf  V  V